موسسه ای که شمقدری در روز های آخر مدیریتش در سازمان سینمایی پیگیر راه اندازی آن بود، هیات مدیره اش را شناخت.

مقاومت نیوز به گزارش رجاجمال شورجه به عنوان رییس، مهدی عظیمی میرآبادی به عنوان نایب رییس و مدیرعامل و علیرضا عاقل زاده به عنوان خزانه دار هیات مدیره موسسه سینمای مقاومت و انقلاب اسلامی هستند.
تشکیل این موسسه در آخرین ماه های حضور جواد شمقدری در راس سازمان سینمایی پیگیری می شد.
مطابق مقررات و ضوابط حاکم بر تاسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی، جواد شمقدری، جلیل عرفان منش و مهدی عظیمی میرآبادی با نام هیأت موسس، این موسسه را تاسیس کرده و به استناد ماده 16 اساسنامه به عنوان مجمع عمومی، تنها برای بار اول، هیات مدیره خود را متشکل از جمال شورجه (رییس)، مهدی عظیمی میرآبادی (نایب رییس و مدیرعامل) و علیرضا عاقل زاده (خزانه دار) انتخاب کرد.
براساس این گزارش، وظیفه و مسئولیت هیأت موسس پس از ثبت مؤسسه و تشکیل هیأت امناء خاتمه یافته و اختیاراتش عیناً به هیأت امناء واگذار می شود.
مؤسسه سینمای مقاومت و انقلاب اسلامی در قالب تشکیلاتی غیردولتی و غیرانتفاعی و به عنوان یکی از بازوهای هدایتی، حمایتی و اجرائی ...