مدير عامل خبرگزاري جمهوري اسلامي با صدور حكمي، «محمود احمدي افزادي» را به عنوان رييس دانشكده خبر منصوب كرد.

مقاومت نیوز به گزارش رجا «محمد خدادي» در حكم انتصاب احمدي افزادي تاكيد كرد: با عنايت به موافقت مقام عالي وزارت و سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، موضوع ماده ۱۱ اساسنامه دانشكده علمي كاربردي خبر و نظر به مراتب تعهد، دانش، شايستگي و نيز تجربيات ارزنده جنابعالي در مديريت دانشگاهي و آموزش عالي، به موجب اين حكم به عنوان «رييس دانشكده خبر» منصوب مي شويد.
در ادامه اين حكم آمده است: انتظار مي رود در جهت بالندگي، روزآمدي، كارآمدي، گسترش كمي و كيفي آموزش و پژوهش و تدوين سرفصل هاي جديد آموزشي متناسب با نياز رسانه اي در كشور اقدام موثر به عمل آوريد.
مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي در اين حكم از رييس دانشكده خبر خواست كه با تلاش هدفمند بستر استفاده از ظرفيت استادان، دانشجويان مستعد، فعال و پويا دانشكده خبر براي همكاري و هم افزايي با ايرنا و موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران را فراهم سازد.
خدادي ابراز اميدواري كرد رييس جديد دانشكده خبر با توكل به خداوند سبحان، ماموريت و وظايف محوله را برپايه قوانين، سياست ها و برنامه هاي مصوب به انجام رسانده و با پيروي از آموزه هاي اسلامي، مباني علمي و راهبردهاي دولت تدبير و اميد همچنين جلب همكاري استادان، مديران و دانشگاهيان، نقشي شايسته در تحقق اهداف دانشكده ايفا كند.
مديرعامل ايرنا همچنين از خدمات و زحمات «قاسم فرج اللهي» در دوره تصدي دانشكده خبر تشكر و قدرداني كرد.