رييس سازمان سينمايي از لغو مجوز موسسه سينماي مقاومت و انقلاب اسلامي كه در اواخر دوره مديريت «جواد شمقدري» در سازمان سينمايي بنا نهاده شده بود، خبر داد.

مقاومت نیوز به گزارش سیرنیوز
،«حجت الله ايوبي» افزود: اين موسسه در دقيقه ۹۰ دوره مديريت سابق سينما تشكيل شد.
وي يادآور شد: سه مدير دولتي سينمايي، يك موسسه خصوصي تاسيس و وزير ارشاد و خيلي ديگر از مديران را به عنوان هيات امناي خود انتخاب كردند.
رييس سازمان سينمايي تاكيد كرد: وزارت ارشاد با تاسيس اين موسسه كه در دقيقه ۹۰ از سوي مديران دولتي تشكيل شده مخالف بوده و از اين رو مجوز اين موسسه لغو شده است.
موسسه سينماي مقاومت و انقلاب اسلامي به همت جواد شمقدري و معاونان وي در سازمان سينمايي در آخرين روزهاي مديريت وي در اين سازمان تاسيس و مجوز آن از سوي اين مدير سابق سينمايي صادر شد.
بر اين اساس در اين موسسه جمال شورجه به عنوان رييس، مهدي عظيمي‌ميرآبادي معاون شمقدري به عنوان نايب ‌رييس و مديرعامل و عليرضا عاقل‌زاده به عنوان خزانه‌دار هيات ‌مديره اين موسسه انتخاب شده بودند.
جواد شمقدري، جليل عرفان‌منش و مهدي عظيمي‌ميرآبادي با عنوان هيأت موسس، اين موسسه را تاسيس كردند.
اين موسسه چهارم شهريور ماه و دقيقا پنج روز مانده به مراسم توديع و معارفه رييس سازمان سينمايي به ثبت رسيد.
پيشتر درباره بودجه اين موسسه و حضور شخص جواد شمقدري در آن ابهاماتي مطرح شده بود.