در آن زمان که بشر منکر فضایل بود

به خلق و خوی شیاطین رذل مایل بود

 

خبرگزاری فارس: پی هدایت مردم، محمد خاتم/ نهاد پای به امر خدا در این عالمدر آن زمان که زر و زور حاکمیت داشت

مقام شامخ انسان پاک زایل بود

 

در آن زمان که خدایان مردم گمراه

نمای چوبه‌ی خرما،‌ آتش و گل بود

 

در آن زمان که حرم بود جایگاه بتان

بشر به «لات» و «هبل» عاشقانه قائل بود

 

در آن زمان که خرافات و بردگی رایج

میان جمله اعراب در قبایل بود

 

در آن زمان که پدر از تعصب بی‌جا

به جان دختر معصوم خویش قاتل بود

 

در آن زمان که سلاح برنده شهوت

ز بحر خلق ستمدیده آفت دل بود

 

در آن زمان که ز فرط غرور و سرمستی

بشر ز ذات خداوند خویش غافل بود

 

در آن زمان که پلیدی ز حد فزون می‌شد

بشر به مسئله روز خویش جاهل بود

 

در آن زمان که بشر همچو زورقی گمراه

میان موج بلا دیده‌اش به ساحل بود

 

پی هدایت مردم محمد خاتم

نهاد پای به امر خدا در این عالم

مقاومت نیوز به گزارش از فارس