هر رأی تو چو پله به فردای کشور است/ ایران به پشتوانه رای تو بهتر است/ روشن بکن چراغ حماسه که این زمان/ ایران به رای پاک تو بالا و برتر است.

 

مقاومت نیوز به گزارش از شبستان: انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین راه های مشارکت مردم جامعه ایران در سرنوشت خود است:

آمد دوباره گاهِ حضور شکوهمند
کشور ز رای ما بشود شاد و بهره مند
شیرینی مشارکت خلق پر توان
بر گردن عدو بنشیند چنان کمند


این رای بهر شادی فردای کشور است
چون عزت و شرف به همین رای اندر است


ایرانی دلیر به میدان بشو کنون
میدان جنگ نرم ندارد فغان و خون
این رای چون سلاح تو بر قلب دشمن است
تا آن زمان که محو شود دشمن زبون

 

این رای بهر شادی فردای کشور است
چون عزت و شرف به همین رای اندر است


با فتنه های تلخ،به سختی و با فریب
با حمله های سخت بر این ملت نجیب
دشمن بخواست کم شود این شور انتخاب
اما شکست تلخ شده بهر او نصیب

 

این رای بهر شادی فردای کشور است
چون عزت و شرف به همین رای اندر است

 

هر رای تو چو پله به فردای کشور است
ایران به پشتوانه رای تو بهتر است
روشن بکن چراغ حماسه که این زمان
ایران به رای پاک تو بالا و برتر است

 

این رای بهر شادی فردای کشور است
چون عزت و شرف به همین رای اندر است