ای روشنای خانه امید، ای شهید """ ای معنی حماسه جاوید، ای شهید

مقاومت نیوز به گزارش راهیان نور چشم ستارگان فلک از تو روشن است"""ای برتر از سراچه خورشید ای شهید