امامِ علی نام، هادی لقب        که ظاهر از او گشت فضل و ادب

فرو مرد بدعت به ایام او          بر افروخت دانش ز انوار او

از او نور ایمان فروزنده شد       ز او سنت مصطفی زنده شد

سپهر شرف را رخش آفتاب          دلش واقفِ سر ام الکتاب

به تاج امانت سرش سرفراز           فتاده به پایش ملک از نیاز

مقاومت نیوز به گزارش  تبیان